วันที่ 21 กันยายน 2560
ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท วันละ 1 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
รหัสผู้โชคดีประจำวัน
1326716221
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี 089-983-xxxx
รางวัลสำรอง ลำดับที่ 1
4326841568
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี 093-646-xxxx
รางวัลสำรอง ลำดับที่ 2
7468421708
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี 086-118-xxxx
ทองคำมูลค่า 1 แสนบาท วันละ 2 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล

รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
4327703402
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี 083-895-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
5717043379
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี 082-986-xxxx
รางวัลสำรอง ลำดับที่ 1
6825587062
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
062-957-xxxx
รางวัลสำรอง ลำดับที่ 2
6185858227
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
092-815-xxxx
ทองคำมูลค่า 1 หมื่นบาท วันละ 10 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 300 รางวัล
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 1
1325775406
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
098-267-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 2
7422911903
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
081-291-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 3
8813220901
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
085-579-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 4
9107948948
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
082-354-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 5
1576765970
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
091-309-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 6
3025306940
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
064-140-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 7
5033109975
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
086-670-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 8
9334828864
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
088-199-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 9
1354976920
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
094-378-xxxx
รหัสผู้โชคดี ลำดับที่ 10
1812613007
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
080-939-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 1
6731550887
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
095-886-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 2
0108860112
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
089-264-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 3
6848023996
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
095-650-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 4
5806872841
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
092-869-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 5
9301995165
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
082-918-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 6
1258870538
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
095-213-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 7
3264770274
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
093-354-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 8
3516529628
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
081-531-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 9
8438927962
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
087-316-xxxx
รหัสสำรอง ลำดับที่ 10
7474865690
หมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี
097-346-xxxx
 • สินค้าที่ร่วมรายการ : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "อิชิตัน", "เย็น เย็น โดยอิชิตัน", "ไบเล่โดยอิชิตัน" และ "ทีสองสี่เจ็ด" ทุกประเภท ทุกขนาด ทุกรสชาติ ยกเว้น "ไบเล่ โดยอิชิตัน" ขนาด 230 มิลลิลิตร, 1 ลิตร และ ไบเล่ ฟรุตทูโก
 • วิธีการส่ง *797* ตามด้วยหมายเลข 10 หลัก # (เช่น *797*0123456789#) โดยผู้ส่งหมายเลขเข้าร่วมชิงโชคไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น(ฟรี) เมื่อบริษัทฯได้รับรหัสหมายเลข 10 หลักแล้วจะส่งข้อความขอบคุณตอบกลับมา(POP-UP Message)
 • 1 รหัสที่อยู่ใต้ฝาสามารถใช้ส่งเข้าร่วมการชิงโชคเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ภายใน 1 วัน ส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคได้ไม่เกิน 10 รหัส ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ (นับตั้งแต่เวลา 14:01 น. ของวันปัจจุบัน ถึง 14:00 น. ของวันถัดไป) หากเกินกว่าที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวในการเข้าร่วมรายการ
 • หากส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคผิด มั่ว หรือ ซ้ำ เกิน 3 ครั้ง ต่อ 1 วัน (นับตั้งแต่เวลา 14:01 น. ของวันปัจจุบันถึง 14:00 น. ของวันถัดไป) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวในการเข้าร่วมรายการ
 • จับรางวัลทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ของรางวัล : รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 30,000,000 บาท, รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 6,000,000 บาท, รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 300 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 3,000,000 บาท
 • ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบในส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้โชคดีทุกคน
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บฝาที่มีรหัสตรงกับรางวัลที่ออกประจำงวดที่กำหนดและซิมการ์ดที่มีเบอร์โทรศัพท์ ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนส่งเข้ามาร่วมสนุกในแต่ละรอบ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลทั้งหมด
 • หากผู้โชคดี มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มารับของรางวัล ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผล จะมองรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับ
 • รหัสทุกรหัสที่ไม่ได้รับราลวัลในแต่ละวัน จะไม่ถูกสะสมเพื่อจับรางวัลในรอบถัดไป
 • หากส่งรหัสเข้าร่วมชิงโชคผิด หรือ ซ้ำ สะสมเกิน 10 ครั้ง ตลอดทั้งรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรงับเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวในการเข้าร่วมรายการ
 • บุคคลภายนอกราชอาณาจักรไทย สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • พนักงานและญาติของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับบริษัทฯไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • จับรางวัลทั้งหมด 30 ครั้ง เดือนสิงหาคม : วันที่ 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 และเดือนกันยายน : วันที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 ที่โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เวลา 14:30 น.
 • ประกาศรหัสหมายเลขผู้โชคดีของทุกวันที่มีการจับรางวัล เวลา 17:00 น. เป็นต้น ที่ www.ichitandrink.com หรือ www.facebook.com/ichitan
 • ใบอนุญาตจักให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดย อำเภอเมืองปทุมธานี เลขที่ 391/2560-420/2560
 • ภาพใช้เพื่อในการโฆษณาเท่านั้น
Copyrigts © 2017 ICHITAN GROUP All rigts reseved.
SHARE